sk en de

Čo je kontrola originality?

Kontrola originality je skúmanie motorových vozidiel za účelom zistenia stôp neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidiel (pozmeňovanie identifikátorov vozidiel) na schválenom pracovisku. Pri jej výkone sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

Kedy potrebujete kontrolu originality?

· pre jednotlivo dovezené vozidlá zo zahraničia
· pri odhlásení vozidla na export
· pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
· pri zmene farby, alebo farebného vyhotovenia vozidla
· pri nedodržaní lehoty na prihlásenie vozidla (30 dní od odhlásenia z evidencie)
· pri opätovnom schválení vozidla

Kontrolu môžete dobrovoľne využiť v prípade predaja alebo kúpy vozidla na identifikovanie pôvodu, kontroly hrubky laku a elimináciu kúpy ukradnutého vozidla.

Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom "spôsobilé" na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO.
Odborný posudok má 15-dňovú administratívnu platnosť.

 

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel

Využite naše služby

Kontrola originality nie je pre majiteľa vozidla zložitý úkol. Potrebujete si na toto len nájsť čas a zájsť zo svojim vozidlom na niektoré z autorizovaných pracovísk.

Ak sa vám nechce tieto veci vybavovať, nemáte čas, nechcete vyberať z práce dovolenku, kontaktujte prostredníctvom kontaktného fomulára nášho regionálneho zástupcu. Ten s vami dohodne všetky podrobnosti a absolvuje kontrolu originality s vašim vozidlom za vás.
 

Podrobne o kontrole originality (KO)

Pri kontrole originality vozidla budete potrebovať:


Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

· pristaviť vozidlo v čistom stave
· preukaz totožnosti
· osvedčenie o evidencii

Ak ide o dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie:

· doklad o nadobudnutí vozidla
· preklady dokladov s cudzieho štátu
· osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
· doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; (predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii)
· preukaz totožnosti

 

Cena za kontrolu originality:

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla. Kedže ceny kontroly originality nie sú regulované, majú pre oprávnené pracoviská kontroly originality odporúčajúci charakter. Rozpätie cien v jednotlivých regiónoch Slovenska nie je veľmi veľké, pri vozidlách kategórie M1 zaplatíte do 100 €.

 

Hodnotenie stavu vozidla:

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:
· spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
· dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
· nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

 

Doklady o kontrole originality:

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, získate z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:
· Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením "spôsobilé"
· Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú)
· Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta